Dan I Voievod

(născut 1354 – mort la 23sept.1386)

domnie (1383-1386)

 

 

Hrisovul lui Dan I Vodă

dat în anul 1385 la  3 octombrie

 

            Dan I dă acest hrisov care este considerat ca atestare documentară a Mănăstirii Tismana.

Deşi există mărturii că Radu-Vodă a dat hrisoave după anii 1376, când a început construcţia din zid a mănăstirii, ele nu se mai păstrează.

 

            "Pentru că eu, cel întru Hristos Dumnezeu bine credincios Io Dan Voevod, şi cu mila dumnezeiască, domn a toată ţara Românească,  la începutul domniei, dăruite mie de Dumnezeu, am aflat în ţara Domniei Mele,  la locul numit Tismana, o mănăstire întru toate neisprăvită, pe care răposatul întru fericire piosul voievod Radul, părintele Domniei Mele a înălţat-o din temelii, dar scurtându-i-se viaţa, n-a săvârşit-o.

De aceea, am binevoit Domnia Mea  după cum i-am urmat la domnie, tot aşa sa-i fiu următor şi la această faptă pentru înnoirea pomenirii părintelui meu şi pentru mântuirea sufletului meu, isprăvind cu zidirea şi întărind cu dăruiri şi venituri acest hram al Prea Sfintei Stăpânei Născătoarea de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; şi nu numai atâta, dar încă a confirma şi a întări mânăstirii şi toate câte s-au dăruit de către părintele meu, pentru gloria Dumnezeului meu şi pentru lauda şi cinstea prea slăvitei stăpânei mele prea curatei Născătoare de Dumnezeu pentru ca în viaţa Domniei Mele să o aflu întăritoare şi ajutătoare, iar la groaznica zi a judecăţii - mijlocitoare pentru viaţa veşnică;

Şi mai întâi am dăruit acestei mai sus zise mănăstiri grâul din districtul Jaleşului, câte patru sute de găleţi pe tot anul, iar cine va fi găletar, să nu mai întrebe despre aceasta pe Domnia Mea, ci să-l trimită deadreptul la mănăstire; am mai dat şi pe râul Jaleş la Dăbăceşti,  toţi copacii de nuci; apoi din  casa Domniei Mele pe fiecare an, câte 10 foi de brânză şi 10 caşcavale, 10 aşternuturi, 10 haine şi 10  încălţăminte; iar miere şi ceară, pe cât va aduce anul.

Către acestea, mai confirmă Domnia Mea toate câte dăruise răposatul întru fericire răposatul părinte al Domniei Mele Radul Voievod: satul Vadul Cumanilor cu jumătate Toporna şi Balta Bistreţu  de la Topliţa până la Gârla cea repede mai sus de Covaciţa cu satul Hrisomuinţii şi Tismana pe ambele părţi cât a fost ligăşească şi ruşească;

Apoi mai confirm şi toate câte a dăruit şi suscris mănăstirii sântului Antonie, unchiul Domniei Mele răposatul întru fericire Vladislav Voievod: satul Jidovstiţa cu pârâul şi toată pescăria dunăreană cea din mijloc, şi venitul de la opt vârşii, şi Dunărea de la Cataracta nucului până la podul cel de sus, şi Vodiţa cea mare pe ambele părţi, cu nucii şi cu livezile, şi săliştele Bahnei, şi o moară în Bistriţa, şi 40  sălaşe de ţigani.

Toate acestea le dă şi le confirmă Domnia Mea, cu toată porunca şi întărirea, ca să fie nestrămutate şi neclintite, precum şi  satele să fie libere de orice muncă, dări şi venituri domneşti.

Către acestea mai porunceşte Domnia Mea, ca călugării din ambele mânăstiri,(Tismana şi Vodiţa) să fie de sine stătători, şi după moartea actualului lor stariţ, nimeni să nu le pună alt stariţ, nici eu însumi Voievodul Dan, nici altcineva din urmaşii mei, ca să nu se strice regula şi tradiţia lui Nicodim şi porunca Mea, căci cine va cuteza a strica ceva din acestea, sau a schimba în rău, să fie blestemat de către Domnul D-zeu, a tot ţiitorul şi de către prea curata Născătoare de D-zeu şi de către toţi sfinţii, şi să fie părtaş cu toţi aceia ce s-au lepădat de D-zeu şi l-au trădat la moarte.

Toate acestea s-au scris în Argeş din porunca Domnului, Voievod Dan, anul 6894,  indictionul 9, al lunei octombrie ziua 3".

 

 

 

Prima pagină

PREZENTARE  SFINŢIRE   CRONOLOGIE   TETRAEVANGHELIAR   HRISOV  RESTART

secretariat :  mail

© Mănăstirea Tismana – 2005